top of page

Všeobecné obchodné podmienky emission, s.r.o. 

ďalej len VOP platné od 1.7.2023

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

emission, s.r.o.
Majerníkova 44

841 05 Bratislava
IČO: 35 955 481
DIČ: 202 206 4561
IČ DPH: SK 202 206 4561 podľa §4, registrácia od 17.10.2005
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo:  37602/B
 

Prevádzka:

Štúdio svetla

OD Lightpark, 1. poschodie

Račianska 90

831 02 Bratislava

 

Webová adresa: www.studiosvetla.sk
E-mail: info@studiosvetla.sk
Mobil do štúdia: 0948 057 316

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej ako predávajúci alebo zhotoviteľ ) emission, s.r.o. a kupujúcim (ďalej len kupujúci alebo objednávateľ).

1.2 Kúpno - predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom (z. č. 40/1964 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z. č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z. č. 102/2014 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z. č. 513/1991 Zb).

1.3 Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke, zmluve a pod.).

 

2. Objednávka

2.1 Zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom spravidla vzniká odsúhlasením cenovej ponuky s uvedením osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo). Ak je objednávateľ právnická osoba zmluvný vzťah vzniká odsúhlasením cenovej ponuky s uvedením fakturačných údajov objednávateľa a kontaktnej osoby (meno, priezvisko, funkcia, e-mail, mobil).

2.2 Všetky objednávky (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o oprave alebo úprave veci medzi predávajúcim/zhotoviteľom a kupujúcim/objednávateľom ) sú považované za záväzné.

2.3 Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Platobné podmienky

3.1 Za poskytovanie tovaru alebo služieb je kupujúci povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky.

3.2 Záloha vo výške min. 70% je splatná uzavretím objednávky.

3.3 Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednaného alebo vyžiadaného tovaru/služby pri dodaní tovaru/služby, najneskôr do 10 dní odo dňa montáže alebo osobného odberu tovaru na základe vyúčtovacej faktúru s príslušným termínom splatnosti faktúry.

3.4 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovenej veci, resp. prechádza na neho vlastnícke právo k predmetnej veci až úplným zaplatením ceny diela alebo služby.

3.5 Predávajúci / zhotoviteľ diela zasiela faktúru elektronicky na e-mail kupujúceho / objednávateľa. Po odoslaní faktúry e-mailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať zhotoviteľa okamžite od obdržania faktúry ako aj o dôvodoch vrátenia. Faktúra musí byť uhradená najneskôr v deň splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

3.6 Pri omeškaní kupujúceho / objednávateľa s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu / objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej ceny tovaru/služby.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Doba dodania je spravidla 6-8 týždňov od úhrady zálohy ak nie je v objednávke dohodnuté inak.

4.2 Konkrétny termín dodania (deň a hodina) bude upresnený predávajúcim e-mailom. Kupujúci je povinný bezodkladne termín potvrdiť alebo navrhnúť termín, ktorý mu vyhovuje.

4.3 Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať dodací termín, z dôvodu omeškania dodávok zo strany jeho dodávateľov, zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu. Zároveň je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať (telefonicky alebo e-mailom) objednávateľa a súčasne mu oznámiť náhradný termín dodania tovaru.

4.4 Tovar sa považuje za dodaný v momente, keď kupujúci/objednávateľ alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru/diela alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, prípadne podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

4.5 Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.6 Objednávateľ je povinný si predmet diela/kúpy prevziať v čase a mieste dohodnutom so zhotoviteľom.

4.7 Pokiaľ si kupujúci neprevezme predmet diela/kúpy v dohodnutom čase, predávajúci vystaví druhú zálohovú faktúru na doplatok vo výške 30 % z predajnej ceny objednaného a neprevzatého tovaru. Ak bola v objednávke dohodnutá iná výška zálohovej platby ako 70%, druhú zálohovú faktúru predávajúci vystaví ako rozdiel predajnej ceny objednaného a neprevzatého tovaru a ceny zaplatenej v prvej zálohovej platbe.

4.8 Pokiaľ si objednávateľ opakovane neprevezme tovar v dohodnutom čase, má zhotoviteľ právo na uskladnenie tovaru, maximálne však po dobu 30 dní po doplatení celkovej ceny objednávky. Skladné po tomto termíne predstavuje 85 EUR bez DPH pre každý začatý týždeň, maximálne však po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ ani po tejto lehote nedôjde k prevzatiu objednávky, má zhotoviteľ právo predať predmet diela a výťažok odovzdá objednávateľovi po odpočítaní skladného a nákladov na predaj.

4.9 Pri prevzatí predmetu diela je Objednávateľ povinný vždy starostlivo skontrolovať predmet dodávky. Zhotoviteľ poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. Následne pristúpia bezodkladne k podpisu protokolu o prevzatí veci – dodacieho listu. V prípade, že zákazník zistí vadu dodanej veci, zapíše ju do zápisu o prevzatí diela. Následne dôjde k dohode o riešení reklamácie. Drobné vady, ktoré sami o sebe nebránia riadnemu užívaniu diela nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia diela. Na neskôr uplatnené reklamácie sa vzťahuje časť o reklamácii.

4.10 Zhotoviteľ si pri odovzdaní diela u zákazníka vyhotoví fotografie dodaného diela s čím objednávateľ súhlasí.

5. Storno podmienky

5.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť objednávku najneskôr 72 hodín po uzavretí zmluvy a zhotoviteľ ešte nevykonal žiadne úkony vedúce k splneniu svojho záväzku, vráti mu zálohu v plnej výške do 7 dní.

5.2 Pokiaľ zhotoviteľ uskutočnil určité úkony, napr. nákup tovaru, vráti objednávateľovi pomernú časť ceny. Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy, resp. ju zruší po uplynutí 72 hodín od uzavretia zmluvy, resp. objednávky, záloha je nevratná.

5.3 V prípade nového diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa na mieru, nemá objednávateľ právo na vrátenie tovaru.

6. Záručné podmienky

6.1 Dodávateľ poskytuje záruku 120 mesiacov na korpus, difúzor a osvetľovaciu sústavu pre svietidlá vlastnej výroby značiek LUMILOGY a SvetelneStropy.sk.

6.2 Dodávateľ poskytuje záruku 24 mesiacov na komponenty tretích strán (napájacie zdroje, ovládanie prvky, riadiace jednotky, a pod.).

6.3 Spoločnosť poskytuje záruku na svietidlá a komponenty tretích strán podľa záručných podmienok výrobcu.

6.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom, prípadne dňom keď je tovar dodaný na miesto určenia. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať.

6.5 Zákazník nie je oprávnený vykonávať opravy, úpravy  a zásahy do tovaru , na ktorý sa vzťahuje záruka. V opačnom prípade nároky na reklamáciu tovaru v záručnej dobe zanikajú.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Zjavné vady môže kupujúci reklamovať u dodávateľa v záručnej dobe odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Reklamáciu je potrebné zadať e-mailom na reklamacie@studiosvetla.sk s predmetom REKLAMÁCIA.

7.3 V reklamačnom e-maile je potrebné uviesť:

      a. Číslo objednávky, na základe ktorej bol kupujúcemu tovar dodávateľom dodaný.

      b. Názov tovaru a detailný popis predmetu reklamácie, prípadne fotografie alebo video.

      c. Kontaktné údaje kupujúceho – kontaktný e-mail, telefón.

7.4 Za vadný tovar nemožno považovať chyby tovaru spôsobené mechanickým poškodením tovaru kupujúcim či poškodením tovaru jeho nesprávnym skladovaním či prepravou kupujúcim.

7.5 Z charakteru väčšiny predávaných tovarov dodávateľa vyplýva nutnosť ich montáže odborne spôsobilou osobou podľa platných predpisov. Reklamáciu tovaru nie je možné uznať, ak vada tovaru vznikla v dôsledku neodbornej montáže tovaru alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky.

7.6 Dodávateľ zabezpečí odstránenie vád tovaru v lehote stanovenej platnou legislatívou (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ak sa dodávateľ s kupujúcim nedohodne inak.

7.7 Dodávateľ si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť dodávateľovi za účelom zistenia oprávnenosti reklamácie potrebnú súčinnosť, t. j. poskytnúť reklamovaný tovar a umožniť jeho prehliadku za účelom posúdenia reklamovanej vady tovaru. Doba potrebná k odbornému posúdeniu vady tovaru, primeraná druhu výrobku, sa nezapočítava do zákonom stanovenej reklamačnej lehoty.

7.8 Ak ide o oprávnenú reklamáciu tovaru v záručnej dobe, bude reklamácia vybavená bezplatným odstránením vady tovaru. V prípade, ak sú s odstraňovaním vady spojené neprimerané náklady, je dodávateľ po predchádzajúcom informovaní kupujúceho, oprávnená poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.9 V prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať bezplatné dodanie náhradného tovaru , prípadne požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Dodávateľ má vždy právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru namiesto dodania náhradného tovaru v prípade, že z technických príčin nie je možné dodať náhradný tovar.

7.10 Ak je reklamácia dôvodná, dodávateľ vyzve kupujúceho aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar odošle kupujúcemu na svoje náklady na adresu kupujúceho.

7.11 Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktoré sa vzťahuje poskytnutá zľava z ceny tovaru dodávateľom.

7.12 Dodávateľ limituje svoju zodpovednosť za vzniknutú škodu ako škodu predvídateľnú podľa ust. parag. 379, veta druhá Obchodného zákonníka vždy maximálne do výšky kúpnej ceny tovaru bez DPH, u ktorého bola dôvodne kupujúcim reklamovaná vada tovaru.

8. Obsah webových stránok

8.1 Webové stránky dodávateľa wwww.studiosvetla.sk, www.svetelnestropy.sk, www.lumilogy.com, www.emission.sk, www.barrisol.sk a ich obsah môže byť aktualizovaný kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Dodávateľ nezodpovedá za chyby v zobrazení alebo popise ponúkaného tovaru.

8.2 Pred objednaním tovaru alebo služby je kupujúci povinný si vyžiadať špecifikáciu tovaru alebo služby.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky/zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim na strane jednej strane a predávajúcim  na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu a kupujúci vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil pred podpisom objednávky.

9.2 Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si predávajúci vyhradzuje nárok.

9.3 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito Obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.4 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným vyššie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

bottom of page